Friday, June 15

سلاخ خانه


بریده بریده چون سر گوسفندان سلاخ خانه ها
واژه ها را نمک زده به دندان می کشم
که نمیرد صدا، صدا که تنها ماندست
و خون شعر لخته لخته زیر پاهایم

شکافی از گردن تا ناف
فشار سینه را کم می کند آیا؟
و شاید حتی سوراخ کوچکی
در انتهای جناقم
یا بر حنجره ام
فرقی نمی کند
که خون بپاشد بیرون...

فشار را کم می کند آیا؟


No comments: