Monday, June 25

چای


صبحی اگر تمام بایدهای بودنت را مثل تفاله های چای شب پیش بیرون بریزی، کجا چیزی شبیه دلیل برای دوباره برخاستن داری؟
روزهایت را نسیه می بخشی به زمان به انتظار... به انتظار بهایی که بیاورد روزی و بپردازد... این همه رویای توست... وقتی روزت را بی چای آغاز می کنی...

کافیست از همین نسیه بخشیدن هم خسته شوی... می دانی که اگر دقیقه های هرز گناه را نخواهی، تنها انتخاب خواب می ماند... خوابی بلند... که نیازی به دلیل برخاستن نداشته باشد...

3 comments:

Lozi said...

Saeedeh jaan,
behet link dadam.
maa ham baleh ... :)

محمود said...

امام علی:
وقتی مومنی خواب ببیند، واجب است تعبیر آن را بشنود تا از خواب بهره‌ی نیکو بگیرد واگر خواب بد دید، با صدقه و دعا و ذکر خدای متعال از خود رفع شر کندراستی تعبیر اون خوابی که برخاستن نداره چیه؟

SAM said...

خودش تعبیر خودشه... مرگ