Wednesday, October 24

شب و روز... روز و شب

(To whom I am a nightmare)

:اول
کابوس
:بعد
تو

توالی منطقی خواب و بیداری

کابوس شد‌یم
من برای ِ تو
تو برای ِ من
گرچه چیزی از هم نخواسته بودیم
با هم شاید

اراده ما این نیست
...
:کابوس شبانه فقط پیش‌آگهی‌یه برای ِ تولد دوباره درد ناگزیر
کابوس روزانه

گریزی از هم داشتیم ای کاش
من دست ِ کم

سهم من دست ِ کم
خواب آسوده بود ای کاش

بیا و نیا
نیا
همین
اراده ما بگذار همین باشه

No comments: