Wednesday, August 15

Adult Cold


فرق زیادی نبود بین من، که دلم می خواست روی آسفالت خیابون دراز بکشم و از زمین و هوا داغی آفتاب رو بگیرم، با همه اونهایی که بیقرار سایه ی چند تا برگ و خنکی چند قطره آب و سبکی یه باد از آفتاب فرار می کردن

من فقط کمی سرما خورده بودم

2 comments:

لوذي said...

"hamisheh faaseleyist ..."

Mister engineer! said...

http://bobax.blogspot.com/2007/08/50.html