Thursday, December 29

ghaza

توی ذهنم زمزمه می شد
عمری که نه در عشق تو بگذاشته ام
امروز به خون دل قضا خواهم کرد
فال گرفتم از پسری
خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود
به هر درش که بخوانند بی خبر نرود
گفتم: دلت مثل رخت چرکمرده ای می شه که هر چی میشوریش تمیز نمیشه

No comments: