Tuesday, March 21

می سوزد

ستاره مثل تو نیست تو مثل ستاره
نیستی
و آسمان که شکل تو نیست و تو که شکل آسمان
نیستی
غمی که از تو می بارد مرا می گدازد
بهار مثل تو نیست تو مثل بهار
نیستی

زیرا تو در نسیم ایستاده ای و، می سوزی
برهنه پای زیبای من که روی حصیر ایستاده خوابیده
و می سوزد
غمی که از تو می بارد مرا........

و جنگ جنگل و جادو که از تو می گذرد
و با نگاه تو انگشترم آتش گرفت

و هیچ چیز مثل تو نیست
و هیچ آدم دیگر شبیه تو نیست

برهنه پای زیبای من که روی حصیر ایستاده خوابیده
و می سوزد
و زیبایی که پشت آهویی بلند ایستاده، مشتعل از مفصل ستاره و دریا و می شتابد و می سوزد

مرا می گدازد
غمی که از تو می بارد
و هیچ رؤیایی به شکل خواب چشم تو نیست نیست


No comments: