Tuesday, March 28

و من مسافرم ای بادهای همواره

در این کشاکش رنگین
کسی چه می داند
که سنگ عزلت من در کدام نقطه فصل است
برای این غم موزون چه شعرها که سرودند
عبور باید کرد
شناوریم
کجا هراس تماشا لطیف خواهد شد
و من مسافرم ای بادهای همواره
مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید
و در تنفس تنهایی
دریچه های شعور مرا بهم زنید

No comments: