Wednesday, May 7

ضدسانسور


همه ش هم به خاطر موزون بودن این آهنگها نیست که بهشون پناه می بری
بعضی وقتا هم دوس داری که یکی حرفاشو بی دغدغه اینکه حال تو رو بدتر کنه، بزنه

مثل این روضه خونها!


2 comments:

ن said...

يعني روضه خونه حال تو رو بد نمي كنن؟

SAM said...

بی دغدغه اینکه حالم رو بدتر کنن، یعنی حالم را بدتر می کنند و نگرانی ای از این بابت ندارند همچنان که یک روضه خوان حال ملت را بد می کند و غرض و مقصود اعلی وی همانست که هست