Saturday, May 17

Distractionزنگ جدید موبایلم صدای آواز پرنده‌هاست تا ذهنم به هم نریزه! حالا از هرجا رد می‌شم که پرنده‌ای آواز می‌خونه دستم می‌ره توی کیفم و موبایلم چک می‌شه!

2 comments:

Mohammad Norouzi said...

فکر کنم از وقتی که زنگ موبایلت رو صدای پرنده ها گذاشتی حالا از صدای پرنده ها هم ذهنت بهم می ریزه. من مدت هاست که از صدای هر زنگ موبایلی اعصابم بهم می ریزه فرقی نمی کنه مال خودم باشه یا دیگران. فکرشو بکن! در روز هزار بار اعصابم بهم می ریزه

SAM said...

نه... فقط وقتی کسی زنگ می زنه که نمی خوام جواب بدم فکر می کنم این پرنده ها چقدر غیرقابل تحملن!