Thursday, July 26

شکست


می دونی مرد کِی می شکنه؟
...نمی دونی
همیشه می شه داربست زد و جلوی شکستن رو گرفت... تقصیر خودته اگه می شکنی
اما
مرد وقتی می شکنه که یک عمر از خودش گذشته باشه و وقتی همه دارن از خودشون می گذرن براش، فکر کنه که چیزی از خودش باقی نمونده که جلوشونو بگیره

No comments: